Şarkıcılar, Şarkı Sözleri, İletişim

Fuat Saka - Şalvar Destanı Şarkı Sözleri

Fuat Saka resmi

Fuat Saka - Şalvar Destanı şarkı sözü

Altun gablatacğım
Yarumun dişlerini
Otur da konuşalım
Şalvarun işlerini

Derenin kıyısinda
Falı yaparım foli
Sevdalık işlerinin
Şalvardan geçer yoli

Yazdurayım adumi
Yarumun fistanına
Şimducuk başlayalum
Şalvarun destanina

Haçan endum çarşiya
Findugi satmak içun
Dedum basma alayim
Yari aldatmak içun

Baktum tükandan yana
Dizi dizi basmalar
Alayim bi gaç arşin
Gızlar alina yanar

Seçtum aldum yaruma
Alli yeşilli basma
Yarum geyer gezerza
Olu yasmadan yosma

Aldum basmaciğumi
Vurdum köyin yolina
Basmayı düşundukça
Neler gelür akluma

Çikdum köyin düzine
Vurdum çayirdan yana
Dedi bağa bi uşak
Fadin gitdi ormana

Bende pekledum yari
Oldi akşam sulari
Bakdum yarum yüklendi
Gupguri odunlari

Kapinun arkasında
Köpek oynayi köpek
Dedi işmar eylema
Seni nenem görecek

Ben da dedum e yarum
Ne edeyim basmayi
Mereğun arkasina
Gizledum gaybanayi

Yarum aldi basmayi
Geturdi nenesine
dedi yomurta satdum
Verdum da birisine

Bil şalvarluk aldurdum
Yeni geyeyim yeni
Hep esgi geyeyirum
Eller güleyi beni

Yara dedi nenesi
hasetdun uşaciğum
Güle güle eskisun
Istinde şalvarciğun

Üç dört günün içinde
Tikildi şalvarcugi
Yarumi gören der ki
Kabak furfulacuği

En altına geyindi
Alacali şalvari
En istine bağladi
Oyali kaynanini

Geçirdi ayağına
Nağışli çorabini
Gören der yar okumiş
Sevdaluk kitabini

Daha istine geydi
Farbelali fistani
Sihti göğuslerini
Eldüruyi adami

Daha istine atti
Alacali çemberi
Yürüyişinlan deyi
Ya gel beri gel

Daha istine geydi
Pambukli hirkasini
Memesinun istine
Devirdi yakasıni

Haçan bakdum yaruma
Aklum oynadi aklum
Taş olmuş yaninda
Sanki dondum da galdum

Sardi beline sardi
Pisgülli kuşağıni
Dedum yarum ildurttun
Gonşiğun uşağini

Geydi ayacuğina
Yeni yeni gondura
Sandum ki çatlayacak
Yüröğum vura vura

Işmar eyledim oğa
Gel irmağa irmağa
Yarum da dedi bağa
Sen öğden yürusana

Gavul garar eyleduk
Ormanın gıyisinda
Bulup gonuşaciğuk
eyleyin sirasinda

Sanki çatlayacağum
Zaman geçmeyi zaman
Uyku almaz gözuğe
Gıvran Niyazi gıvran

Yarin eyleyin isti
Gideceğuk ormana
Daha bi gün vakdun var
Şimdi ne oldi sağa

Sabahi zorlan etdum
Ben gıvrana gıvrana
Yatağumun içinde
Dön o yana, bu yana

Döne döne sovildi
Gaburgamin gömuği
Yüreciğum ziğnayi
Dersun köpek enuği

Ha böyle deye deye
Bakdum sabah oluyi
Annatamam uşaklar
Akluma ne geluyi

Sabah oldi gün aşti
Parladi pencereler
Anlatamam Alluhum
Uzun idi geceler

Hamankaldum geyindum
Yikadum ellerumi
Bu sicakluk dolandi
Çöşmede bellerumi

Dolandım geldum eve
Nenem otur ye dedi
Ben de dedum neneme
İştahciğum kesildi

Uzaklardan duyuluyi
Yüröğumun vuruşi
Yürek değil gaybana
Dersun buldurcin guşi

Derenun gıyisinda
oturdum serinledum
Yüreğumun sesini
Eğildum da dinledum

Güneş geldi gabana
Parlatti çayırlari
Yarum gibi oynayi
Yaylanun bayirlari

Öyle geluyi bağa
Sular bile güleyi
Kuzilar oğlacuklar
Sevda deyi meleyi

Oldi evleyin isti
Vurdum yokiş okari
Benum gibi gaçdi mi
Yarumun uykalari

Mereğun kapisinda
Buzak oynayi buzak
El etdum Fadime'ye
Gel dedum ayak ayak

Tağuklar gıdaklayi
Fola gideyi fola
Baktum ki yavaş yavaş
Fadime'm girdi yola

Fadim'un arkasından
Ben de daldım ormana
Haçan gelduk göz göze
Bişeler oldi bana

Güneş oldi parlayi
Fadim'un yanaklari
Tutdum da yakti beni
Gınali barmaklari

Ha boyle ağır ağır
Gideyiduk yan yana
Dirseğumun ucini
Aldurdum koltiğina

Çevirdi gözlerini
Yan yan bakti da güldi
Yüreğumdan aşağa
Sıcak sular töküldi

Ha boyle gıyi gıyi
Sokulduk bir çamluga
Alaca misun beni
Dedi Fadime'ml bağa

Niyetun kötiyisa
Sakun girma ganuma
Eyer almasan beni
Gıyacağum canuma

Gurban olayim dedum
Alaca şalvaruna
Niyetum köti osa
Gelur miyum yanuna

Birazacuk el etdum
Omuzindan aşağa
Sora kodum elümi
Belindeki kuşağa

Fadim'unh sesi bile
Yüreğumi yakayi
Kuşağinun içinden
Dersun ateş çikayi

Bi duman aldi dağa
Yelden eseyi yelden
Sen saril boğazima
Ben sarilayim belden

Haçan oturu gızlar
Çevirur ağirşağı
Aşti gelincuk gibi
Yüzinun yomişaği

Fadime'm birden aldi
Dirseğumi eline
Ben de sardum golumi
Belinin gangeline

Dişledum yanağıni
Oldu furfula gibi
Öyle yumuşağidi
Sanki muşmula gibi

O da dişledi beni
Ganatdi gerdanumi
Nefesi vurdi bağa
Yumuşatdi canumi

Başladi aramuzda
Bel boyin sarmalari
Deli ederdi beni
Gerdan gıvırmalari

Çekdum aldum başindan
Yoşali yaşmağini
Bir elümlan da tutdum
Piskülli kuşağini

Çözdum düğmelerini
Çikardum hirkasini
Döndi de omuzuma
Dayadi arkasini

Çikti ayacuğindan
Gabarali gondura
Dönerken topuğini
Yerlere vura vura

Çikardum ceketumi
Serdum yeşil çümene
Hirkasini de yastuk
Eyledum Fadime'me

Daha sonra fistanun
Açildi yakalari
Birden vurdi dişari
Peygamber elmalari

Asildum guduğuna
Ben kesile kesile
Pirakamam azrayil
Canumi alsa bile

Daha sonra çıkardum
Alacali şalvari
Pambuk geldi gözüme
Ormanun gayalari

Dünya yalanci dünya
Gağur mezarluğudur
Yaşama dedukleri
Uçgur pazarluğudur

Fadim'lan sarma sarma
Başladi cumbuşumuz
Ormani yakar gibi
Alevlendi işumuz

Kimsede yok Fadim'un
Gerdan sarması gibi
Geymelenduk ikimuz
Çerkez armasi gibi

Ha boyle ha bu yana
Yokuş enerum yokuş
Bacağı omuzumda
Gören der ki karlanguş

Birdenbire Fadim'un
Kesildi nefesleri
Gelurdi gulağuma
Govaksila sesleri

Bişeler oldi bağa
Dizlerum da tutmayi
Fadime'm çümenlerde
Yilan gibi oynayi

Dişledim birer birer
Cennet elmalarini
Yilan bile yapamaz
Onun sarmalarini

Saçlari sari sari
Yayiluyi çümene
Dedi daha dişleme
Gan yürüdi mememe

Bir da baktum memesi
Gaydi çıkdi elümden
Yilansarmasi gibi
Tutdi beni belümden

Biz boyle ağır ağır
Hem gerine gerine
Yaz sarmasi ederkan
Gün döndi ikindeyine

Toplanduk yavaş yavaş
İkimuz da bir canda
O eniş ben yokişa
Ayri olduk ormanda

Kirez ne oldi sana
Yaprağun sararuyi
Yere bakamayirum
Gözlerim gararuyi

E meşe derin meşe
Yolum vurdi enişe
Duyan oldisa bizi
Gel bak sen ha bu işe

Gün vuriyi vuruyi
Vuruyi de duruyi
Fadime'mun nenesu
Girandan bağıruyi

Ha boyle ha bu yana
Gari yararum gari
Dedi oğa nenesi
Nerde galdune yavri

Dedi ki nenesine
ormandan yana vurdum
Tamencuğun dibinde
Tosini otlatudum

Gız ha u yüzundeki
Çali yarasi midir
Tosuni otlatmanun
Şimdi sirasi midir

Gizum neyeyaparsun
Bu sirasız işleri
El gözine çok batar
Gızlarun gidişleri

Senin yaşunda gızun
Gani gaynar bilürum
Bi iş edersun bağa
Merağumdan elürüm

Fadime'm da dedi ki
Nenem ne oldi sağa
Gitdusam birazacuk
Tosuni otlatmaya

Kimden öğrendun nene
Sen ha bu cumbuşleri
Elbet be da ederum
Sen etduğun işleri

Köknarın doruğunda
Guşa baksana guşa
Bi ormana gitmelan
Tutdun beni yokuşa

Hayde varu gezelum
Çöl verane dağları
Nene beyle edersan
Sen sağarsun siğlari

Gün doğdi selenlere
İşini bilenlere
Gördun mi e Niyazi
Başuna gelenlere

Keremit oldum dama
Kodilar beni cama
İşum duşecek sağa
Gümiş nağışlı gama

Ha boyle ha bu yana
İzi sürerum izi
Berabenli damancam
Kurtarur ikimuzi

Avunun palahlari
İne gideyi ine
Haburada dönelum
Fadime'mun işine

Nenesinlan Fadime'm
Yapti bütün işleri
Bubasi hiç duymadi
Eteki cumbuşlari

Gece kalkti Fadime'm
Suyi godi ocağa
Anasinun goyninda
Alişukti sicağa

Hem yikandi yikadi
Alaca şalvarini
Bundan sora deyeyum
Şalvarun hallarini

Şalvar çiçekli şalvar
Aldun aklumi aldun
Çok cumbuşler eyledun
Sora teknede galdun

Fadime'm gün açanda
Parladi güneş gibi
Ha bu gada işlerin
Şalvar oldu garibi

Fadime'm şalvarini
Asti kireze asti
Kirezde guruyikan
Gördi şalvari masti

Bağırdı Fadime'yi
Gel ha boyle beriye
Fadim çıkti ahırdan
Yollandi içeriye

Dedi oğa nenesi
Niye çamuşur etdun
Şimdi siresi değil
Odunları tüketdun

Kirez ağaci aldur
Dalda duran şalvardur
İki günlük şalvari
Yikadun bu ne haldur

Fadime'mun gözleri
Parladi feri feri
Birden geldi aklina
Şalvarcuğun işleri

Dedi darilma nene
Ben giderdum mereye
Baktum şalvar acoldi
Çikdi kirez yemeye...
Şarkıyı Söyleyen: Fuat Saka
Şarkının Adı: Şalvar Destanı
Anahtar Kelimeler: Fuat Saka şarkı sözleri, Şalvar Destanı şarkısı, Fuat Saka Şalvar Destanı şarkı sözü

Sizin için seçtiğimiz şarkı sözleri

İstatistikler ve sosyal medya bağlantıları

Fuat Saka Şalvar Destanı şarkı sözleri ile ilgili sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçtiğiniz sanatçının en çok beğenilen ve takip edilen şarkılarının sözlerini okumak ve kliplerini izlemek için Fuat Saka şarkı sözleri ile ilgili hazırladığımız özel sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Sitemize yeni şarkı sözü eklemek, varolan şarkı sözlerindeki bozuklukları düzeltmek, şarkıcı özgeçmişleri eklemek, resimleri güncellemek, ya da telif ve kaldırma talepleriniz için bizimle iletişim sayfamızı kullanarak iletişime geçebilirsiniz...
Şarkı Dünyası © 2012-2021, Site Haritası, Gizlilik Politikası, Tanımlar ve Kısıtlar, İletişim