Şarkıcılar, Şarkı Sözleri, İletişim

Obtest - Dvylika Juodvarnių Şarkı Sözleri

Obtest resmi

Obtest - Dvylika Juodvarnių şarkı sözü

... Iðlakstë juodvarniais
Iðlaisvinti vaikai,
Juodi sparnai -
Piktosios pamotës kerai
Ieðkot savo broliø sesuo iðkeliavo,
Didysis erelis jos brolius surado...

... Dienas jie slepia
Virð debesø kalne,
Naktá niûrioj -
Padangæs raiþo tamsoje...
Sulygina naktá su þemës juodybëm
Nuaudþia takus á tamsias begalybes...

Dvylika broliø, Juodvarniais laksto...
Dvylika broliø, Juodvarniais laksto...

Iðnyks kerai
Kai numegsti bus marðkiniai
Visi praþus,
Jei sesei dilgeliø pritrûks...
Tyli beveidë, neprataria þodþio
Rankas savo slepia, akiø neparodo..

Uþ raganystes,
Ant lauþo auðtant ji sudegs
Ar spës lyg ryto
Ji broliams marðkinius numegzt?
Dvylika metø padangiø galybes
Juodvarniais maiðæ nuþengë vyrai...

Dvylika broliø, Juodvarniais laksto...
Dvylika broliø, Juodvarniais laksto...
Şarkıyı Söyleyen: Obtest
Şarkının Adı: Dvylika Juodvarnių
Anahtar Kelimeler: Obtest şarkı sözleri, Dvylika Juodvarnių şarkısı, Obtest Dvylika Juodvarnių şarkı sözü

Sizin için seçtiğimiz şarkı sözleri

İstatistikler ve sosyal medya bağlantıları

Obtest Dvylika Juodvarnių şarkı sözleri ile ilgili sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçtiğiniz sanatçının en çok beğenilen ve takip edilen şarkılarının sözlerini okumak ve kliplerini izlemek için Obtest şarkı sözleri ile ilgili hazırladığımız özel sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Sitemize şarkı sözü eklemek, varolan şarkı sözlerindeki bozuklukları düzeltmek, ya da gördüğünüz eksiklikleri tarafımıza iletmek için bizimle iletişim sayfamızı kullanarak iletişime geçebilirsiniz...
Şarkı Dünyası © 2012-2019, Site Haritası, Gizlilik Politikası, Tanımlar ve Kısıtlar, İletişim